Stressforebyggelse i virksomheder

Mange virksomheder er også begyndt at sætte ind overfor stress og forebyggelse heraf.

Stressforebyggelse er en fordel både for virksomheden og for de enkelte medarbejdere. Det lønner sig for alle parter.

Virksomhederne har mange indsatsmuligheder f.eks.: Virksomhedskulturen, stresspolitik, ledelsen og medarbejderne. En effektiv forebyggelse af stress kræver indsats på alle områder. 

For de fleste ledere, så er stress, stresshåndtering, stressforebyggelse ikke noget, de har lært, hverken i forhold til dem selv eller i forhold til medarbejdere. Det er vigtigt for en virksomhed at udvikle ledernes kompetencer på dette område.

Forebyg stress – Organisatorisk niveau

Det er vigtigt at se på stress fra et organisatorisk niveau i en virksomhed. Det er ikke tilstrækkeligt alene at betragte det som et individuelt problem, da stress, uanset hvor den kommer fra, påvirker virksomheden.

Gode grunde til en stressreducerende indsats

Stress er et vilkår i stort set alle danske virksomheder og i privatlivet. I dag er det ikke et spørgsmål, om der findes stress, men snarere, hvor meget stress, der er.

En indsats mod stress kan være med til at fastholde medarbejdere. Stress er nemlig en væsentlig faktor for manges overvejelse til at skifte arbejde. At gøre noget ved stress er således et vigtig fastholdelsesparameter. Fastholdelse af medarbejdere bliver vigtigere og vigtigere. Det bliver dyrere og dyrere at miste en medarbejder, lange sygemeldinger og tabt arbejdskraft er også vigtige faktorer og som kan undgås ved tidlig indsats.

Hvis virksomheden først har et rygte som en stressende arbejdsplads, kan det være vanskeligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Stress påvirker det psykiske arbejdsmiljø i negativ retning. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø er med til at give stress. Det er vigtigt ikke at komme ind i denne onde cirkel. I værste fald oplever virksomheder en dominoeffekt, hvor medarbejdere bliver syge eller flygter væk på stribe. At reducere stress giver et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Stress reducerer medarbejdernes effektivitet og gør, at de begår flere fejl. En effektiv indsats mod stress er således med til at øge effektiviteten og reducere antallet af fejl.

En stresset person vil reagere anderledes over for andre mennesker, end når vedkommende ikke er stresset. Overskud, overblik og overbærenhed reduceres. At reducere stress vil ofte være med til at give en højere kunde-/brugertilfredshed.

Arbejdsmiljøinstituttet vurderer, at op i mod en fjerdedel af alt sygefravær er relateret til stress. Langvarig stress svækker for eksempel immunsystemet og er blandt andet medvirkende til hjerte-kar-problemer. En effektiv indsats mod stress vil reducerer sygefraværet.

En sygemelding på grund af et stresssammenbrud varer ofte to til fire måneder. Ved mere alvorlig stress kan det tage væsentlig længere tid. Ved alvorlig udbrændthed er det ikke altid, man kan vende tilbage til sin gamle stilling. En hurtig og professionel hjælp ved en sygemelding vil forkorte varigheden og øge sandsynligheden for, at medarbejderne efterfølgende forbliver i virksomheden.

En indsats mod stress er af fælles interesse for både virksomheden og medarbejderne. Langvarig stress har både store menneskelige konsekvenser og konsekvenser for virksomheden.

Stressreducerende tiltag er en god investering. Omkostningerne ved at forebygge og afhjælpe stress er små i forhold til de konsekvenser, det har ikke at gøre noget. Det er således i alles interesse at undgå alvorlig stress.

Forskellige indsatsområder

Topledelsen melder klart ud. Hvis topledelsen ikke melder klart ud, at man vil gøre noget for at undgå og reducere stress i virksomheden, så er det svært med en rigtig effektiv indsats

Fjern tabuer om stress. Ikke at snakke om stress skaber stress! Det er vigtigt at fjerne tabuerne omkring stress, da det er forudsætningen for at kunne få en effektiv indsats, og for at kunne fange eventuel stress i opløbet.

Uddan alle ledere. En indsats på ledelses niveau er et af de mest effektive midler i kampen mod stress. Dels kan en stresset leder stresse en hel afdeling. Dels har en leder bedre mulighed for både at forebygge og afhjælpe stress. Det kræver blot, at lederne bliver klæde på til denne del af deres arbejde.

Informer og giv værktøjer til alle medarbejdere. Uanset hvor god virksomheden er til at forebygge stress, så vil der være noget stress i de fleste arbejdssituationer. Desuden kan stress komme fra privatlivet. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere lærer om stress, om at være opmærksomme på hinanden, at forebygge stress, og hvad de kan gøre, hvis de er blevet for stressede.

Lav en operationel stresspolitik. En god måde at tage fat på at forebygge og afhjælpe stress er at lave en stresspolitik. Men det er absolut ikke ligegyldigt, hvordan man laver stresspolitikken.

Fokus på trivsel og ydelse/produktivitet. Det er vigtigt at gøre noget målrettet for at forebygge og afhjælpe stress. Når den del er på plads, så skal fokus flyttes over på trivsel og ydelse/produktivitet. Men man kan ikke løse et stressproblem alene ved at fokusere på trivsel.

Udvikl virksomhedskulturen. På lang sigt er et af de bedste redskaber til at forebygge stress en bevidst og positiv udvikling af virksomhedskulturen.

Organisering

En effektiv stressindsats kræver en tovholder. Dette er ofte en person fra personaleafdelingen, en leder eller en udvalgt medarbejder.

Stress hører ofte under sikkerhedsudvalget, da det er tæt forbundet med det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være en god ide, at have det på som et fast punkt til møderne.

I nogle virksomheder hører stress under samarbejdsudvalget. Om det ligger det ene eller andet sted er ikke afgørende, blot det er et emne, som bliver taget og håndteret seriøst.

Nogle virksomheder har personer i virksomheden, som en stresset kan henvende sig til. Disse personer vil som regel ikke selv være uddannede til at hjælpe den stressede, men kan hjælpe vedkommende til at få hjælp det rigtige sted.

Eksternt Beredskab

Det bliver mere og mere almindeligt, at virksomheder har et beredskab mod stress, så man hurtigst muligt kan gøre noget. Der finder to former for beredskab.

Proaktivt beredskab, som er et beredskab, som går ind før stressen har nået at udvikle sig til alvorlig stress. Det er et beredskab, som er klart længe før en sygemelding.

Afhjælpende beredskab, som er et beredskab, som samler op på medarbejder, der ER blevet alvorligt stressede, og i mange tilfælde også sygemeldte.

Det proaktive beredskab består ofte af stresscoaching, hvor en medarbejder tilbydes hjælpe til at lære at tackle den stress vedkommende oplever. Med stresscoaching i tide kan man undgå en sygemelding. Virksomheden bliver typisk tilknyttet en eller flere stresscoaches.

Det afhjælpende beredskab består enten af stresscoaching eller psykologhjælp. Nogle større virksomheder har eget beredskab, medens andre har det igennem en aftale med en ekstern virksomhed eller en forsikringsordning. Det er forskellig type hjælp medarbejderen får, afhængig af om man vælger stresscoaching eller psykologhjælp.